ŠTUKY A ŠTUKATÉRSTVÍ
Vyhledávání:

Historie umění

Cílem umění je vytvářet díla, které vzbuzují v člověku radost, požitek a duševně ho obohacují. Ve stručnosti je cílem umění tvořit něco krásného.

Protože děláme řemeslo, které má velmi bohatou historii, rozhodli jsme se vytvořit speciální část, v které se historii budeme věnovat podrobněji.

Je to proto, aby jsme mohli udělat průřez jednotlivými slohy až po současné umění. V našem sortimentu se nachází velmi mnoho prvků z jednotlivých časových období a různým lidem se líbí různé styly. Právě tady vás může něco upoutat a další spolupráce se může ubírat tím nejsprávnějším směrem.

V jednotlivých částech historického přehledu umění si najdete hlavně prvky a črty jakéhokoliv období.

Takto se člení dějiny umělecké tvorby:

PREHISTORICKÉ UMĚNÍ

 • Doba kamenná
 • Doba železná

STAROVĚKÉ UMĚNÍ

 • Egyptské umění
 • Mezopotámské umění
 • Syrské umění
 • Egejské umění
 • Řecké umění
 • Etruské umění
 • Římské umění
 • Starokřesťanské umění

STŘEDOVĚKÉ UMĚNÍ

 • Byzantské a Staroruské umění
 • Románské umění
 • Gotické umění

NOVOVĚKÉ UMĚNÍ

 • Renesanční umění
 • Barokní umění
 • Rokokové umění
 • Klasicismus

UMĚNÍ 19. STOLETÍ

 • Romantismus
 • Realismus
 • Historismus -Akademismus
 • Secese

MODERNÍ UMĚNÍ 20. STOLETÍ

Prehistorické umění

Člověk, který dosáhl určitý stupeň myšlení, začal vyjadřovat svůj vztah s okolním světem nejen řečí, ale také obrazem. Tam vznikalo první -výtvarné...
čtěte více..

Egyptské umění

Velmi úzce souviselo s náboženstvím. Egypťané věřili v množství bohů, kterým stávali chrámy zdobené sochami bohů, králů a faraonů.Ornament: egyptský...
čtěte více..

Mezopotámské umění

V historii mezopotámie se vystřídalo mnoho národů a kmenů. Proto se vytvořila jednotná kultura. Najstaršími obyvately byli Sumerové. Ornament: spočátku převládal...
čtěte více..

Sýrské umění

Průkopníky na území Sýrie a Palestiny byli Féničané. Sami nové umění netvořili, ale vynikali jako stavitelé i za hranicami. ...
čtěte více..

Egejské umění

Vzniklo v oblasti Středozemního a Egejského moře. Střediskem byly Mykény, Faistos a Trója., Stěny se zdobyly monumentalnimi freskami, sloupy byly okrouhlé a zdola nahoru se rozšiřovali.Ornament:...
čtěte více..

Řecké umění

V tomto umění se kladl důraz především na rozumové myšlení. Spolu s Římským uměním se nazývá (antická kultura), , V řecké architektuře...
čtěte více..

Etrusské umění

Etruskové žili na území dnešního Toskánska v Itálii. Toto umění je mezičlánkem mezi grétským a římským uměním.Typickým...
čtěte více..

Římské umění

Základy římané přebrali od Etrusků. Moc a dobyvatenost Římanů nejlépe ukazuje monumentální architekturaZákladními architektonickými prvky byli stěna...
čtěte více..

Starokřesťanské umění

Souvisí se vznikem a vyhlášením křesťanství v Římě za státní náboženství okolo roku 313 n.l.První projevy se našly v katakombách...
čtěte více..

Byzantské a Staroruské umění

Rozdělením Římské říše asi ve 4. století n.l. vznikla na východě nová říše – ByzantskáHlavními architektonickými prvky...
čtěte více..

Románské umění

V krajinách západní Evropy, po rozpadu Římské říše začíná přibližně v 10. století vznikat Románský sloh, který dostal...
čtěte více..

Gotické umění

Tento sloh vznikl v polovině 12. století ve Francii a zanedlouho se rozšířil do celé Evropy. Vytvářeli ho stavitelé, kamenáři, sochaři, malíři a umělečští...
čtěte více..

Renesanční umění

Název renesance pochází z italského slova - rinascita - znovuzrození antické kultury.Ve výtvarném umění se nejvýrazněji projevila v Itálii...
čtěte více..

Barokní umění

V 16. století se renesance začíná přeměňovat na nový sloh - baroko. Baroko svou dynamickostí, monumentalitou a nádherou plně vyjadřovalo absolutistickou moc církve...
čtěte více..

Rokokové umění

Rokokový sloh není vlastně samostatným slohem, je součástí baroka, přesněji jeho ukončením., Kromě Francie, kde vznikl, se ve velké míře uplatnil i v Rakousku.Francouzská...
čtěte více..

Klasicismus

Klasicizmus je umělecký směr, který má podobně jako renesance svůj vzor v antice., Usiluje o to ji obnovit napodobováním forem klasických děl. Vznikl v Itálii koncem 18...
čtěte více..

Romantismus

Vznikl ve Francii jako reakce proti suchému a střízlivému klasicismu. Charakteristikou je predevším vyzdvihování lidského citu, cítění s přírodou.Protože...
čtěte více..

Realismus

Navazuje na romantismus. Cílem realismu je přivést člověka k nejužšímu vztahu s přírodou. Žádá zobrazovat přírodu a člověka reálně, t.j. jak ji okolo...
čtěte více..

Historismus –Akademismus

Je to umělecký směr 19. století, který se vyvíjel souběžně s ostatními směry této doby jako děditství ustrnulého klasicismu.Pojmenování má...
čtěte více..

Secese

Na přelomu 19. a 20 století vlivně zasahuje do výtvarného umění secese, která uplatněním přírodních tvarů, listů, květin, lidských figur i zvířecích...
čtěte více..

Moderní umění 20.století

Umění tohoto období se zříká estetických ideálů předcházejících období  a uplatňuje se v něm tvořivá metoda, která zavrhuje realizmus...
čtěte více..

Definice ornametu

Ornament je jedním ze základních tvořivých prvků architektonických děl a užitkového umění. Ornament je spojení čar, barevných skvrn, které se...
čtěte více..